PhDr. Eva Reichelová, CSc.
Profil   Služby   Okruhy problémov   Poisťovne   Cenník   Vzdelávanie   Kontakt   Kontakt

Informácie:

Program zabezpečí teoretický vhľad a prakticko - tréningový systém do diagnostickej a liečebnej práce s deťmi. Odbornou platformou programu je detská psychoanalýza, efektívne aplikovaná do fascinujúcej práce s detským klientom. Jedná sa o klasické psychoanalytické vývinové teórie a koncepty vzťahovej väzby, ale aj súčasné prístupy vzťahovej analýzy.
Program ponúkne princípy terapie hrou, ako odborný systém práce, citlivý na psychoanalytické pochopenie nielen toho, čo sa deje v detskej psychike, ak má dieťa „problém“, ale aj vo vzťahovom priestore, medzi dieťaťom a rodičom, dieťaťom a terapeutom a pochopenie prenosových a protiprenosových projekcií. Hra, hrové správanie, symbolická sila hrových podnetov sú nekonečne tvorivým médiom, ktoré sprostredkuje, kde sa dieťa vývinovo pohybuje a čo prežíva, zachytáva vedomé i nevedomé pohnútky. Separačno-individuačný vývin, attachment adaptačné mechanizmy, špecifické vývinové konflikty, detské strachy a fóbie, agresívne prejavy a samozrejme množstvo rodičmi verbalizovaných sťažností na ich dieťa, sú centrom diagnostického uchopenia a následnej terapie, kde hrová aktivita je bazálnym projektívnym testom a prostriedkom liečby.
Program je určený pre odborníkov, ktorí sa venujú deťom, musia deti motivovať k vzájomnej spolupráci a sú zodpovední za kompenzovanie ťažkostí v prežívaní a správaní - klinickí psychológovia, poradenskí psychológovia, detskí psychiatri, špeciálni pedagógovia a iní odborní pracovníci, ktorí sa podieľajú nielen na odstránení klinických symptómov, ale aj na stimulácii emočného rastu, psychickej odolnosti a dosiahnutí vyššieho stupňa autonómie.
Program je rozložený na časové obdobie dvoch rokov a bude sa realizovať počas 10 stretnutí. Dátumy stretnutí v roku 2021 budú priebežne doplnené.
Podmienkou prijatia je ukončené vysokoškolské štúdium a možnosť pracovať s deťmi. Prihlásením do výcvikového programu sa účastník zaväzuje, že absolvuje celý program, nakoľko cieľom výcviku je ponúknuť ucelený vhľad do ponúkanej témy. Počas trvania výcviku už nebudú prijímaní noví uchádzači.Po absolvovaní každého stretnutia budú účastníkom vystavené potvrdenia o absolvovaní.

Pokyny k objednávaniu a platobné podmienky:

Na seminár sa prihlasuje elektronicky prostredníctvom www.reichelova.sk/vzdelavanie. Záujemca obdrží emailom potvrdenie objednávky spolu s pozvánkou a podrobným programom podujatia a faktúrou na úhradu dvoch vzdelávacích podujatí súčasne.
Účastnícky poplatok zahŕňa aj pracovné materiály a občerstvenie počas trvania podujatia /bez obeda/. V prípade, že sa účastník nebude môcť zúčastniť vzdelávacej akcie, bude si organizátor nárokovať storno poplatok vo výške 50% účastníckeho poplatku, zvyšok platby sa účastníkovi vráti prevodom na účet. V prípade neúčasti účastníkovi bude poskytnutý zvukový záznam zo stretnutia a budú mu zaslané tlačené materiály.

Úprimne sa teším na spoluprácu a vzájomnú diskusiu. Verím, že naplním všetky vaše očakávania.


Eva Reichelová

© 2022 CREATIVE PHOTO STUDIO