PhDr. Eva Reichelová, CSc.
Profil   Služby   Okruhy problémov   Poisťovne   Cenník   Vzdelávanie   Kontakt   Kontakt

Informácie:

Program zabezpečí teoretický vhľad a prakticko - tréningový systém do diagnostickej a liečebnej práce s deťmi. Odbornou platformou programu je detská psychoanalýza, efektívne aplikovaná do fascinujúcej práce s detským klientom. Jedná sa o klasické psychoanalytické vývinové teórie a koncepty vzťahovej väzby, ale aj súčasné prístupy vzťahovej analýzy.
Program ponúkne princípy terapie hrou, ako odborný systém práce, citlivý na psychoanalytické pochopenie nielen toho, čo sa deje v detskej psychike, ak má dieťa „problém“, ale aj vo vzťahovom priestore, medzi dieťaťom a rodičom, dieťaťom a terapeutom a pochopenie prenosových a protiprenosových projekcií. Hra, hrové správanie, symbolická sila hrových podnetov sú nekonečne tvorivým médiom, ktoré sprostredkuje, kde sa dieťa vývinovo pohybuje a čo prežíva, zachytáva vedomé i nevedomé pohnútky. Separačno-individuačný vývin, attachment adaptačné mechanizmy, špecifické vývinové konflikty, detské strachy a fóbie, agresívne prejavy a samozrejme množstvo rodičmi verbalizovaných sťažností na ich dieťa, sú centrom diagnostického uchopenia a následnej terapie, kde hrová aktivita je bazálnym projektívnym testom a prostriedkom liečby.
Program je určený pre odborníkov, ktorí sa venujú deťom, musia deti motivovať k vzájomnej spolupráci a sú zodpovední za kompenzovanie ťažkostí v prežívaní a správaní - klinickí psychológovia, poradenskí psychológovia, detskí psychiatri, špeciálni pedagógovia a iní odborní pracovníci, ktorí sa podieľajú nielen na odstránení klinických symptómov, ale aj na stimulácii emočného rastu, psychickej odolnosti a dosiahnutí vyššieho stupňa autonómie.
Program je rozložený na časové obdobie dvoch rokov a bude sa realizovať počas 10 stretnutí. V priebehu výcviku účastníci dostanú možnosť ponúkať svoje prípady na supervíziu, ktoré oslovia ich odborný postoj a terapeutické zručnosti pri práci s prezentovaným dieťaťom.
Podmienkou prijatia je ukončené vysokoškolské štúdium a možnosť pracovať s deťmi. Prihlásením do výcvikového programu sa účastník zaväzuje, že absolvuje celý program, nakoľko cieľom výcviku je ponúknuť ucelený vhľad do ponúkanej témy. Počas trvania výcviku už nebudú prijímaní noví uchádzači.

Pokyny k objednávaniu a platobné podmienky:

Na seminár sa prihlasuje elektronicky prostredníctvom www.reichelova.sk/vzdelavanie. Záujemca obdrží emailom potvrdenie objednávky spolu s pozvánkou a podrobným programom podujatia a faktúrou na úhradu dvoch vzdelávacích podujatí súčasne.
Účastnícky poplatok zahŕňa poplatok za pridelenie kreditov, pracovné materiály a občerstvenie počas trvania podujatia /bez obeda/. Pokiaľ máte záujem o pridelenie kreditov, uveďte túto informáciu v objednávkovom formulári. V prípade, že sa účastník nebude môcť zúčastniť vzdelávacej akcie, bude si organizátor nárokovať storno poplatok vo výške 50% účastníckeho poplatku /bude mu poskytnutý zvukový záznam z podujatia a všetky materiály/, zvyšok platby sa účastníkovi vráti prevodom na účet.
Úprimne sa teším na spoluprácu a vzájomnú diskusiu. Verím, že naplním všetky vaše očakávania.


Eva Reichelová

© 2021 CREATIVE PHOTO STUDIO