PhDr. Eva Reichelová, CSc.
Profil   Služby   Okruhy problémov   Poisťovne   Cenník   Vzdelávanie   Kontakt   Kontakt

Informácie:

Program zabezpečí teoretický vhľad a prakticko - tréningový systém do diagnostickej a liečebnej práce s deťmi. Odbornou platformou programu je detská psychoanalýza, efektívne aplikovaná do fascinujúcej práce s detským klientom. Jedná sa o klasické psychoanalytické vývinové teórie a koncepty vzťahovej väzby, ale aj súčasné prístupy vzťahovej analýzy.

Program ponúka princípy terapie hrou, ako odborný systém práce, citlivý na psychoanalytické pochopenie nielen toho, čo sa deje v detskej psychike, ak má dieťa „problém“, ale aj vo vzťahovom priestore, medzi dieťaťom a rodičom, dieťaťom a terapeutom a pochopenie prenosových a protiprenosových projekcií. Hra, hrové správanie, symbolická sila hrových podnetov sú nekonečne tvorivým médiom, ktoré sprostredkuje, kde sa dieťa vývinovo pohybuje a čo prežíva, zachytáva vedomé i nevedomé pohnútky. Separačno-individuačný vývin, attachment adaptačné mechanizmy, špecifické vývinové konflikty, detské strachy a fóbie, agresívne prejavy a samozrejme množstvo rodičmi verbalizovaných sťažností na ich dieťa, sú centrom diagnostického uchopenia a následnej terapie, kde hrová aktivita je bazálnym projektívnym testom a prostriedkom liečby.

Program je určený pre odborníkov, ktorí sa venujú deťom, musia deti motivovať k vzájomnej spolupráci a sú zodpovední za kompenzovanie ťažkostí v prežívaní a správaní - klinickí psychológovia, poradenskí psychológovia, detskí psychiatri, špeciálni pedagógovia a iní odborní pracovníci, ktorí sa podieľajú nielen na odstránení klinických symptómov, ale aj na stimulácii emočného rastu, psychickej odolnosti a dosiahnutí vyššieho stupňa autonómie.

Program je rozložený na časové obdobie dvoch rokov a bude sa realizovať počas 10 stretnutí. V priebehu výcviku účastníci dostanú možnosť ponúkať svoje prípady na supervíziu, ktoré oslovia ich odborný postoj a terapeutické zručnosti pri práci s prezentovaným dieťaťom.

Podmienkou prijatia je ukončené vysokoškolské štúdium a možnosť pracovať s deťmi. Prihlásením do výcvikového programu sa účastník zaväzuje, že absolvuje celý program, nakoľko cieľom výcviku je ponúknuť ucelený vhľad do ponúkanej témy. Počas trvania výcviku už nebudú prijímaní noví uchádzači.

Pokyny k objednávaniu a platobné podmienky:

Na seminár sa prihlasuje elektronicky prostredníctvom www.reichelova.sk/vzdelavanie. Záujemca obdrží potvrdenie o svojej účasti na výcvikovom programe emailom. Organizátor podujatia si vyhradzuje právo na výber spomedzi prihlásených záujemcov.

V súvislosti s pandémiou ochorenia Covid-19 bude vzdelávanie prebiehať prezenčnou formou / online formou v závislosti od aktuálnej epidemickej situácie.

Jednotlivé semináre sú uhrádzané samostatne na základe faktúry vystavenej organizátorom podujatia, ktorá bude spolu s programom podujatia zasielaná elektronicky min. 2 týždne pre samotnou akciou. Účastnícky poplatok zahŕňa aj pracovné materiály a občerstvenie počas trvania podujatia. Účastnícky poplatok je 150 Eur pri prezenčnej forme / 120 Eur pri online forme.

V prípade, že sa účastník nebude môcť zúčastniť vzdelávacej akcie, bude si organizátor nárokovať storno poplatok vo výške 50 % účastníckeho poplatku /materiály k téme budú poskytnuté v elektronickej verzii/.

Úprimne sa teším na spoluprácu a vzájomnú diskusiu. Verím, že naplním všetky vaše očakávania.


Eva Reichelová

© 2024 CREATIVE PHOTO STUDIO