PhDr. Eva Reichelová, CSc.
Profil   Služby   Okruhy problémov   Poisťovne   Cenník   Vzdelávanie   Kontakt   Kontakt

Psychoanalytická terapia
Pomáha liečiť vážne psychické problémy hľadaním vnútorných, zatiaľ neoslovených konfliktov, ktoré môžu byť príčinou pozorovaného trápenia. Je to klasická terapeutická metóda rozvíjaná už viac ako sto rokov, ktorá si dovoľuje bez liekov uzdravovať aj vážne psychosomatické ťažkosti.

Katatýmno-imaginatívna terapia
Je najprepracovanejšou metódou psychoanalytickej terapie. Hovorí sa, že je to metóda denného sna, kedy klient v mierne relaxovanom stave „sníva“. Pod vedením terapeuta si predstavuje zadané motívy /napr. kvet .../, ktoré majú tú úžasnú silu, že prepájajú podvedomé konfliktné obsahy klienta s jeho porozumením a samozrejme súčasnými životnými ťažkosťami. Metóda prináša emočnú úľavu, lepší kontakt s vnútornými potencionalitami klienta a postupné zrelšie správanie sa v realite.

Symbol terapia
Terapia patrí medzi psychoanalytické metódy, v ktorej sa využíva množstvo rôznych jednoduchých predmetov - symbolov. Symbol má pre klienta veľmi dôležitý súkromný emočný význam, pomáha spájať vedomie s nevedomím a ponúka vhľad do problémových oblastí klientov. Je to veľmi zaujímavá metóda spracovávania nevedomých konfliktov a zároveň porúch v oblasti emócií a sociálneho prispôsobenia sa.

Ukážka z terapie:
Napr. tínedžerka, ktorá odmieta spolupracovať a komunikovať, trpí depresívnymi poruchami a agresívnym odporom ku každej autorite si má z množstva rôznych kameňov vybrať tie, ktoré reprezentujú jej pocitovú krajinu, dievča si vyberie ten najmenší skoro neviditeľný kamienok. Je jasné, že jej vonkajší odpor a agresia je len maskou, za ktorou sa skrýva pocit malosti, strachu a bezmocnosti. Klientka sa identifikuje s týmto symbolom, sprítomní svoje emócie a vo vzťahu s terapeutom pridávaním ďalších symbolov zmierňuje svoju vnútornú emočnú bezmocnosť a pomaly sa približuje k svojmu ja, ktoré sa skrýva za jej agresívnou maskou. Prostredníctvom symbolov /kamene, pohľadnice, fotografie, predmety/ sa nadväzuje kontakt a postupne buduje symbolický priestor na hlbšie spracovávanie vnútorných konfliktov človeka.

Terapia hrou - psychoanalytický prístup
Väčšina detských ťažkostí súvisí s emočnou nezrelosťou správania, fixovanosťou na vývinovo nezrelú pozíciu, čo samozrejme prináša do života dieťaťa množstvo problémov /neschopnosť odísť od matky, nespôsobilosť hrať sa, úzkostné prežívanie, manipulatívne správanie, detská agresia, problémy so zaspávaním, problémy s nácvikom toalety, problémy s jedením, nadmerná súrodenecká rivalita a pod./ Každé dieťa premieta svoj duševný stav do hry. Preto je terapia hrou založená na pozorovaní hrových prejavov a psychoanalytickom porozumení toho, prečo sa dieťa hrá práve takýmto spôsobom. Terapeut poznáva vývinovú pozíciu dieťaťa s dôrazom na to, ako dieťa prechádza jednotlivými štádiami vývinu emočnej štruktúry. Psychoanalytické porozumenie detského správania je nevyhnutné, aby terapeut dokázal vhodným spôsobom viesť dieťa k zrelšiemu emočnému správaniu.


Filiálna terapia
Filiálna terapia, založená na psychoanalytickej teórii, predstavuje veľmi modernú spoluprácu terapeuta s rodičmi a dieťaťom, ktorá šetrí čas a zameriava sa na akútny problém dieťaťa. Terapeut pohotovo a ústretovo osloví tzv. spoločný priestor rodiča a dieťaťa, v ktorom sa rodič a dieťa vzájomne kontaktujú, ale kde sa žiaľ aj aktivuje a udržiava problémové správanie dieťaťa. Terapeut vstupuje do vnútorného priestoru tejto interakcie, poskytne rodičovi porozumenie pozorovaného správania dieťaťa a zároveň odporučí nový spôsob kontaktu s dieťaťom, aby sa rozvíjalo zrelým spôsobom a bolo šťastné.

Dynamická psychoterapia
Pomáha liečiť psychické konflikty a emočné problémy dialógom, rozhovorom medzi terapeutom a klientom. Terapeutický vzťah odhaľuje nevhodné scenáre prežívania klienta, posúva ho do reality tak, aby si lepšie rozumel, rozhodoval sa a emočne kvalitne prežíval svoju súčasnú životnú pozíciu.

Racionálna psychoterapia
Terapia je založená na tom, aby klient na rozumovej úrovni pochopil príčinu svojich ťažkostí. Terapeut vysvetľuje klientovi spôsob, akým jeho problém vznikol, akým spôsobom sa udržiava a odporúča klientovi spôsob liečby. Terapia je vhodná predovšetkým pre neurotických klientov.

Sugestívna psychoterapia a hypnóza
Používa sa ako doplnková terapia pri uvedených spôsoboch liečby alebo ako samostatná metóda pri odstraňovaní jasne definovaných problémov, napr. strach z odpovede, fajčenie ... Naučí klienta relaxovať, pozitívne myslieť, emočne vhodne sa naladiť, zaspávať a udržiavať si zdravú hladinu emočnej dráždivosti. Z relaxačných techník používame: autogénny tréning, Jacobsonov tréning.

Kognitívno - behaviorálna terapia
Terapeut v úzkej spolupráci s klientom odhaľuje chybné myšlienkové postoje k určitým situáciám v jeho živote, pretože dané myšlienkové pochody prinášajú so sebou veľmi nepríjemné emočné stavy, predovšetkým úzkosť a neistotu. Klient sa naučí ovládať svoje myšlienkové scenáre, aby predišiel nepriaznivým emočným stavom. Napr. klient s obsedantnou poruchou, ktorý sa opakovane musí presviedčať o tom, či vypol plyn, sa naučí myšlienkovo spracovávať danú situáciu tak, aby nebol emočne nútený plyn kontrolovať. Vedomým spôsobom prijme nový myšlienkový postoj: „Kontrolovať plyn to sú len slová v mojej hlave, ktoré pre mňa v tejto chvíli nemajú žiadny význam.“ Daný myšlienkový scenár nedovolí, aby klienta zaplavila emočná neistota, ktorá sa zmierňuje len vtedy, ak klient opakovane plyn kontroluje. Je to len jeden z príkladov, ako sa dá pracovať s podobnými problémami.

© 2024 CREATIVE PHOTO STUDIO