PhDr. Eva Reichelová, CSc.
Profil   Služby   Okruhy problémov   Poisťovne   Cenník   Vzdelávanie   Kontakt   Kontakt

Psychodiagnostika detí

 • posúdenie úrovne psychického vývinu, predovšetkým emočného
 • posúdenie kognitívnej spôsobilosti, intelektu
 • posúdenie školskej pripravenosti
 • posúdenie špecifických porúch učenia (dysgrafia, dyslexia, dykalkúlia, dysortografia)
 • posúdenie osobnostného vývinu so zameraním na vývin emočnej štruktúry

Psychoterapia detí

 • výchovné ťažkosti, poruchy správania a prežívania, úzkostné a depresívne stavy, neurotické reakcie /zajakávanie, pocikávanie, pokakávanie, tiky/
 • problémy s odlúčením od rodičov, sťažená adaptácia na kolektívne zariadenia, poruchy príjmu potravy, nadmerné afekty negativizmu a zlosti, dôsledky traumatických zážitkov- zneužitie, smrť blízkeho), ťažkosti v učení, detské strachy
 • špecifická poradenská a terapeutická práca pre náhradné rodiny (pestúnska starostlivosť, osvojenie)

Psychodiagnostika dospelých

 • posúdenie inteligencie
 • posúdenie osobnostnej štruktúry
 • posúdenie špecifických spôsobilostí pre štúdium a výkon určitých povolaní
 • diagnostika emočných porúch a psychopatologických syndrómov
 • diagnostika následkov po úrazoch a iných somatických poškodeniach pre posudkové účely

Psychoterapia dospelých

 • úzkostné poruchy
 • fóbie
 • depresívne stavy
 • stresové poruchy
 • poruchy príjmu potravy
 • spracovávanie konfliktov u rizikových osobnostných štruktúr (závislá, obsedantná, depresívna, schizoidná, hysterická, narcistická)
 • somatoformné poruchy /„ak bolí telo z emočných dôvodov“/
 • poruchy vývinu identity /mužsko-ženská rola, sexualita/

© 2024 CREATIVE PHOTO STUDIO